ALGEMENE VOORWAARDEN

Beste klant
In deze algemene voorwaarden heb ik vastgelegd wat jouw en mijn rechten en plichten zijn in onze samenwerking. Omdat ik aangesloten ben bij de BKHD gelden ook de Algemene Voorwaarden zoals de BKHD deze opgesteld heeft voor haar leden, deze zijn opgenomen in de onderstaande Algemene Vooraarden maar eventueel afzonderlijk ook hier te lezen.

De Algemene Voorwaarden zijn in een wat algemenere juridische taal opgesteld, mocht je ergens iets lezen wat je niet begrijpt, neem dan contact op zodat ik je uit kan leggen wat er bedoeld wordt.

Mocht je tijdens een behandeltraject, cursus of andere manier waarin we samenwerken tegen een probleem aan lopen waar je niets over in deze algemene voorwaarden kunt terug vinden, neem je dan gewoon even contact op, dan zoeken we samen een oplossing.

 

ARTIKEL 1. DEFINITIES EN BEGRIPPEN

1.1 Klant: de natuurlijke- of rechtspersoon die een behandeltraject af neemt of op elke andere manier diensten af neemt of samenwerkt met Francis Dalebout
1.2 Francis Dalebout: ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 66618959 levert Francis Dalebout diensten op het gebied van homeopathie, advies en begeleiding van gezondheid en welzijn van dieren in het algemeen en paarden in het bijzonder.
1.3 Derden: in voorkomende gevallen kan Francis Dalebout haar diensten (mede) met behulp of intervisie van door haar ingeschakelde derden leveren.
1.4 Opdrachtsom: het totaal overeengekomen bedrag van de opdracht, benoemd op de website van Francis Dalebout, danwel mondeling en/of per e-mail overeengekomen en in het door de klant voor akkoord verklaarde intakeformulier.
1.5 Behandeling: een behandeling en advies gebaseerd op klassiek homeopathische principes, met behulp van homeopathisch geprepareerde geneesmiddelen. Behandeling door Francis Dalebout bevat uitdrukkelijk niet het stellen van een medische diagnose en/of het medisch handelen zoals alleen aan dierenartsen voorbehouden is.

 

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, opdrachten, werkzaamheden, behandelingen, producten verricht en/of geleverd door en overeenkomsten gesloten met Francis Dalebout.
2.2 Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op opdrachten waarbij derden betrokken worden.
2.3 Als één of meerdere van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden vervallen, blijven de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.4 Francis Dalebout behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden in de toekomst aan te passen of te wijzigen.

 

ARTIKEL 3. opdrachtverlening

3.1 Aanbiedingen van Francis Dalebout zijn uitsluitend gebaseerd op de informatie die aan haar door een (toekomstige) klant is verstrekt. De klant staat er voor in dat alle relevante informatie is verstrekt die nodig is voor het doen van een aanbod en uitvoering van de opdracht door Francis Dalebout.
Wanneer deze informatie op enig moment onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn geweest, behoudt Francis Dalebout zich het recht voor de, met de klant overeengekomen, opdrachtsom voor de door Francis Dalebout te leveren diensten alsdan eenzijdig en/of tussentijds aan te passen.
3.2 Een samengestelde prijsopgave verplicht Francis Dalebout niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de overeengekomen opdrachtsom.
3.3 Een opdracht wordt verleend door middel van akkoord geven en insturen van het digitale intakeformulier wat door Francis Dalebout verstrekt wordt na mondeling accepteren van het aanbod, dan wel door het per email akkoord geven op het mondeling of per mail gedane aanbod.
3.4 Tenzij anders overeengekomen is de genoemde prijsopgaaf 14 dagen geldig.
3.5 Het ontbreken van een schriftelijke akkoord van het door Francis Dalebout uitgebrachte aanbod laat onverlet dat de klant wordt geacht aan Francis Dalebout opdracht te hebben verleend, wanneer en zodra door Francis Dalebout met de feitelijke dienstverlening gestart is. Dit geldt ook wanneer de klant na een behandeltraject door gaat met losse consulten, ookal is hier door Francis Dalebout niet expliciet een apart aanbod of prijsopgaaf voor gedaan.

 

ARTIKEL 4. TUSSENTIJDSE WIJZIGING IN DE OPDRACHT

4.1 Indien een tussentijdse wijziging van de opdracht of opdrachtuitvoering ontstaat op verzoek van of door toedoen van de klant, zal Francis Dalebout de noodzakelijke aanpassingen indien mogelijk uitvoeren. Indien dit leidt tot meerwerk ten opzichte van de oorspronkelijke opdrachtsom dan zal dit, zonder dat een aparte schriftelijke opdracht vereist is, aanvullend in rekening gebracht worden aan de klant. Klant heeft zich door het wijzigen van de opdracht op voorhand volledig akkoord verklaard met de financiële gevolgen hiervan.

 

ARTIKEL 5. INSPANNINGSVERPLICHTING

5.1 Francis Dalebout zal de door haar te leveren diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Het betreft hier echter een inspanningsverplichting hetgeen wil zeggen dat Francis Dalebout niet garant staat voor het succes en welslagen van haar dienstverlening noch voor de mate waarin deze dienstverlening bijdraagt aan het door de klant en/of klant gestelde doel.

 

ARTIKEL 6. VERPLICHTINGEN KLANT

6.1 De klant verstrekt alle benodigde informatie, documenten en gegevens die Francis Dalebout nodig heeft en/of die redelijkerwijs van belang kunnen zijn om de behandeling/opdracht volgens afspraak uit te voeren.
6.2 De klant zal naar beste inzicht en vermogen de adviezen die door Francis Dalebout in het belang van de behandeling gegeven worden op volgen. De klant verplicht zich tot het tijdig afspreken van vervolgconsulten, volgens advies toedienen van de middelen en ook gedurende de duur van de behandeling Francis Dalebout van de nodige informatie te voorzien die nodig is voor de voortgang van de behandeling.
Bij herhaaldelijk negeren van adviezen die noodzakelijk zijn voor de behandeling of niet nakomen van gemaakte afspraken, behoudt Francis Dalebout zich het recht voor de opdracht éénzijdig te verbreken. (zie art. 12.4)
6.3 Indien door Francis Dalebout of door Francis Dalebout ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de klant/klant of een door de klant aangewezen locatie, draagt de klant kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
6.4 Het betrekken of inschakelen van derden bij een opdrachtuitvoering door de klant kan uitsluitend na voorafgaande schriftelijke toestemming van Francis Dalebout.

 

ARTIKEL 7. AANSPRAKELIJKHEID

7.1 Homeopathische behandeling en middelen zijn nimmer een vervanging voor de reguliere diergeneeskunde. Het stellen van een diagnose is altijd voor bestemd aan een dierenarts.
Het staken van reguliere behandeling dient in overleg met de behandeld dierenarts te gebeuren en is op eigen verantwoording van de klant. Francis Dalebout zal staken van reguliere behandeling nooit als voorwaarde stellen voor het verstrekken van haar diensten en/of behandeling.
7.2 Francis Dalebout is nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van het stoppen van reguliere diergeneeskunde, al dan niet in overleg met dierenarts, en/of de gevolgen van het niet verstrekken van de nodige informatie door de klant.
7.3 Francis Dalebout wijst elke aansprakelijkheid vanwege een mogelijke wanprestatie van de hand tenzij deze het gevolg is van opzet of grove schuld aan de kant van Francis Dalebout. Van opzet of grove schuld is pas sprake indien cliënt dit aannemelijk heeft weten te maken.
7.3 Indien Francis Dalebout op enigerlei wijze aansprakelijk zal zijn is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot het bedrag vermeld op de factuur c.q. het bedrag waarop Francis Dalebout op grond van zijn verzekering aanspraak kan maken (met een maximum van 5x het totale factuurbedrag).
7.4 Vergoeding van indirecte schade is te allen tijde uitgesloten. Onder indirecte schade is in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen: gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door (bedrijfs)stagnatie, waaronder ook gemiste inkomsten door het niet uit kunnen brengen van het dier in de sport.

 

ARTIKEL 8. TARIEVEN, KOSTEN EN PRIJZEN

8.1 In het aanbod van Francis Dalebout staat steeds duidelijk aangegeven welke tarieven en kosten er door Francis Dalebout voor de daarin benoemde werkzaamheden in rekening zullen worden gebracht.
8.2 De prijzen in aanbiedingen, opdrachten en andere publicaties zijn inclusief BTW, exclusief van overheidswege opgelegde heffingen en exclusief andere voor de opdracht te maken of gemaakte kosten, zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend verzend- en administratiekosten en reiskosten, tenzij anders is aangegeven.

 

ARTIKEL 9. FACTURERING EN BETALINGSVOORWAARDEN

9.1 De opdrachtsom wordt door Francis Dalebout steeds door middel van een schriftelijke of digitale factuur aan de klant in rekening gebracht.
Ter keuze van Francis Dalebout kan het gehele bedrag van de opdracht dan wel een gedeelte daarvan op voorschotbasis worden gefactureerd.
9.2 Betaling door de klant dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.
9.3 Na deze vervaldag is de klant in verzuim en is zij aan Francis Dalebout over het bedrag van de factuur de wettelijke rente verschuldigd, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist.
9.4 Indien betaling achterwege blijft, kan de opdracht eenzijdig door Francis Dalebout worden opgeschort, dit zonder dat Francis Dalebout dientengevolge jegens klant schadeplichtig kan worden. Bovendien is Francis Dalebout in dat geval gerechtigd de overeenkomst eenzijdig buitengerechtelijk te ontbinden.
9.5 Is de klant in verzuim met betrekking tot de betaling aan Francis Dalebout of schiet de klant op een andere manier tekort in het nakomen van een of meerdere op haar rustende verplichtingen, dan komen alle in verband daarmee door Francis Dalebout te maken (incasso- en andere gerechtelijke of buitengerechtelijk) kosten voor rekening van de klant, steeds met een minimum van 25% van de overeengekomen opdrachtsom.
9.6 Bij overeengekomen periodieke betalingen is betaling vóór de vervaldatum op de (deel)factuur verplicht. Indien klant in verzuim is met betrekking tot de betaling van de deelfactuur, dan is Francis Dalebout gerechtigd het volledige bedrag op te eisen.
9.7 Betaling in delen kan slechts na akkoord van en bevestiging door Francis Dalebout plaatsvinden. Deelbetalingen zullen in opeenvolgende maanden in rekening gebracht worden. Indien de deelbetalingen niet tijdig plaatsvinden is Francis Dalebout gerechtigd om de wettelijke rente voor bedrijven te vorderen over het bedrag dat te laat voldaan is.

 

ARTIKEL 10. ANNULERINGSVOORWAARDEN

10.1 Indien de opdracht, om redenen die niet aan Francis Dalebout toe te rekenen zijn, door klant niet wordt afgenomen op het overeengekomen tijdstip dan gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:

– Behandeltraject: bij volledig annuleren van het behandeltraject binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak wordt het eerste consult in rekening gebracht. Dit geldt niet voor verplaatsen van de afspraak.

– Losse consulten: Bij annuleren van een los consult binnen 24 uur  voorafgaand aan de afspraak wordt deze volledig in rekening gebracht.

– Lezingen en andere evenementen:

  • Bij afmelden tot 4 weken voor datum volgt 100% restitutie van de totaalbedrag.
  • Bij afmelding tot 2 week voor datum volgt 50% restitutie van het totaalbedrag.
  • Bij afmelden binnen 2 weken voor datum vindt geen restitutie plaats, deelnemer mag wel zelf een vervangende deelnemer regelen.
  • Ook wanneer de deelnemer afmeld binnen de bovengenoemde termijnen maar de factuur nog niet betaald heeft, blijft de betalingsplicht van kracht voor het factuurbedrag minus de eventuele restitutie.
  • Bij meerdaagse cursussen vindt geen restitutie plaats wanneer deelnemer een van de data niet aanwezig kan zijn. Wel mag indien mogelijk een gemiste dag tijdens een latere zelfde cursus ingehaald worden.

10.2 Bij het annuleren van het evenement door Francis Dalebout vindt 100% restitutie van de reeds gedane betaling plaats.

 

ARTIKEL 11. TUSSENTIJDSE BEËINDIGING VAN DE OPDRACHT

12.1 Beide partijen kunnen de overeenkomst eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde opdracht en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd, schriftelijk en tijdig aan de wederpartij te worden bekend gemaakt.
12.2 Indien door de klant tot voortijdige beëindiging wordt overgegaan wegens andere redenen dan nalatigheid door Francis Dalebout, heeft Francis Dalebout desalniettemin recht op betaling van de volledige, overeengekomen opdrachtsom, inclusief vergoeding van de door haar gemaakte en eventueel nog te maken kosten. Indien de betaling reeds heeft plaatsgevonden vindt er derhalve geen restitutie plaats.
Dit betekent dat de klant hiermee expliciet overeen komt dat artikel 7:408 lid 1 van het Burgerlijk Wetboek niet van toepassing is en dat tussentijdse opzegging geen opheffing van de betalingsverplichting inhoudt.
12.3 Na het voortijdig beëindigen van de opdracht (dit houdt ook in het zonder overleg niet meer afspreken van vervolgconsulten), kan klant op een later tijdstip geen aanspraak meer maken op nog niet opgenomen onderdelen van het aanbod zoals bijvoorbeeld maar niet uitsluitend vervolgconsulten, toezending van geneesmiddelen of toegang tot (digitaal) lesmateriaal in welke vorm dan ook.
12.4 Francis Dalebout mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of haar niet toe te rekenen zijn en waardoor voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd. Francis Dalebout houdt in dat geval in ieder geval aanspraak op betaling van haar werkzaamheden tot aan het moment van beëindiging.

 

ARTIKEL 12. INTELLECTUEEL EIGENDOM / AUTEURSRECHT

14.1 Modellen, technieken en lesmaterialen die zijn ontwikkeld en/of gebruikt door Francis Dalebout voor de uitvoering van de opdracht zijn en blijven het eigendom van Francis Dalebout. Openbaarmaking van één of meerdere van deze zaken kan alleen geschieden na vooraf schriftelijk verkregen toestemming van Francis Dalebout. Op alle door Francis Dalebout ontwikkelde documenten, zowel schriftelijk als digitaal, rust van rechtswege het auteursrecht.

 

ARTIKEL 13. GEHEIMHOUDING

15.1 Francis Dalebout is gehouden tot geheimhouding van alles wat haar omtrent haar klant is bekend geworden. Francis Dalebout houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie en zal de gegevens van haar klant uitsluitend gebruiken voor de verwerking en administratieve afhandeling van de opdracht. De gegevens van de klant zullen niet, tenzij daaraan zwaarwegende juridische redenen ten grondslag liggen, aan derden worden verstrekt. (zie ook de aparte Privacyverklaring op de website).

 

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN

16.1 Francis Dalebout behoudt zich het recht voor om deelnemers van een lezing, cursus, workshop, besloten groep op social media of ander evenement, die door hun gedrag of anderszins het normale verloop van het evenement verstoren of anderszins belemmeren, van deelname uit te sluiten.
Uitsluiting zal schriftelijk en gemotiveerd worden medegedeeld aan de klant en laat onverlet de verplichting van de klant tot betaling van het volledige bedrag van de training of dienst aan Francis Dalebout.
16.2 Voor alle zaken/ bepalingen waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien is het Nederlands recht van toepassing.
16.3 In geval van geschillen doet de bevoegde Nederlandse rechter uitspraak.

Aanmelden voor de EHBO cursus


Op dit moment ben ik druk bezig de cursus en het boek te updaten waardoor de cursus en de set even niet verkrijgbaar zijn. 

Door je aan te melden voor de cursus krijg je als eerste bericht zodra de cursus weer beschikbaar is, zodat je verzekerd bent van deelname.
Je betaalt nu nog niks en zit nog nergens aan vast, je krijgt wel voorrang bij de inschrijving. 

Privacyverklaring

Gelukt, je bent aangemeld en kunt straks als eerste meedoen aan de cursus.